HEMIŞELIK BITARAPLYGYŇ ÝUBILEÝINE BAGYŞLANAN HALKARA MASLAHATYNYŇ NETIJESI - AŞGABAT JEMLEÝJI RESMINAMASY

Şu gün Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli "Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekde ähmiýeti" atly Halkara maslahaty geçirildi.

 Garaşsyzlyk we Bitaraplyk ýyllarynda Türkmenistanyň syýasy, jemgyýetçilik, ynsanperwerlik, söwda-ykdysady we beýleki ugurlarda gazanan üstünlikleri ara alnyp maslahatlaşylan bu ägirt uly waka, Türkmenistan tarapyndan saýlanan oňyn Bitaraplyk ýolunyň dogrudygyny görkezdi. Türkmenistanyň hyzmatdaşlary, ýurtlar we halkara guramalar bu çärä Türkmeniň oňyn Bitaraplyk nusgasynyň üstünlikleri baradaky düşünjelerini hödürlediler. Bitaraplyk syýasatynyň esasy sütünleriniň biri hem hormat goýmak, aç-açanlyk we ynam esasynda halkara hyzmatdaşlykdyr.

 Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirilen Halkara maslahatynyň netijeleri boýunça, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistan Daşary işler ministri R.Meredow tegelek stol geçirdi, bu çärede maslahatyň gidişi gözden geçirildi we jemleri jemlendi.

 Şeýlelik bilen, "Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekde ähmiýeti" atly Halkara maslahatyň netijeleri boýunça Aşgabat jemleýji resminamasy kabul edildi.